Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børn i udsatte positioner


Børn i udsatte positioner

For at opnå en positiv effekt i arbejdet med børn i udsatte positioner mener vi, det er nødvendigt:

At den overordnede pædagogiske tilgang er inkluderende. Det betyder, at barnet bliver inddraget med de ressourcer, det har, og bliver respekteret og anerkendt som den person, det er. Alle aktiviteter skal foregå på en sådan måde, at barnet bliver en del af børnegruppen, dvs. at aktiviteterne skal tænkes ind i den samlede planlægning for arbejdet med alle børn. Det skal være meningsfuldt for barnet at være med i en inkluderende sammenhæng, dvs. barnet skal selv ønske at være en del af fællesskabet. Først da er inklusionen lykkedes.

At der arbejdes målrettet og systematisk med læring.

At de sociale relationer mellem barn og voksen ses som centrale i læringsprocessen.

At relationen bygger på anerkendelse, og at der tages udgangspunkt i barnets styrkesider.

At forældrene også mødes med anerkendelse og respekt, og at de ses, høres og inddrages i barnets dagligdag i børnehaven, så den basale tillid, som er så vigtig for et godt samarbejde, etableres og fastholdes til gavn for barnet.

Pædagogiske metoder:

Vi vil arbejde med barnet i mindre grupper, hvor det er sammen med børn, som kan understøtte barnets trivsel, udvikling og læring.

Vi vil inddrage barnets perspektiv og tage udgangspunkt i, hvad det er optaget af, og hvilke interesser, det har. Det betyder, at den voksne skal give sig tid til at lære barnet at kende og være lydhør over for det.

Vi vil indgå aktivt i læringsprocessen, dvs. være opsøgende, nysgerrige og undersøgende sammen med barnet.

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, og vi udvikler rummelige fællesskaber, som alle børn oplever at være en betydningsfuld del af. Det kommer til udtruk ved:

Samarbejde med forældrene

Én god ven

Anerkendende og respektfuld diskurs

Opmærksom på det enkelte barn

Refleksive processer/evaluerende praksis

Kompetencehjulet, hvor der er fokus på nærmeste udviklingszone og handleplaner.

Samarbejde med interne og eksterne faggrupper

Medarbejdere beskriver i nedenstående udsagn, hvordan arbejdet med børn i udsatte positioner udvikles og organiseres:

      Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Vi justerer pædagogiske tilgange, rammer, miljøer m.m., så det passer i den kontekst, som barnet befinder sig i lige nu.

Voksne har dobbeltblik, blik for det enkelte barns behov og blik for fællesskabet

Det er vigtigt at inddrage ethvert barn ligeværdig og mødes der hvor barnet er.