Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sammenhæng til børnehaveklassen


Sammenhæng til børnehaveklassen

Sammenhæng i børnenes liv betyder, at skolen bygger videre på et tydeligt børneperspektiv, der tager over, hvor dagtilbuddet slipper.

Det er en helt ny verden, der møder barnet, når det starter i skolen. Det er derfor vores opgave sammen med skolen, at gøre overgangen så tryg og sammenhængende som mulig.

I børnenes sidste år i dagtilbud etableres pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter børnenes sociale kompetencer og færdigheder som vedholdenhed og fordybelse. Derved forberedes de på at møde nye sociale og faglige sammenhænge med tro på egne evner, nysgerrighed og gå-på-mod.

Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud skal også introducere til, og give børnene mulighed for, at udvikle faglige færdigheder i form af leg med bogstaver, tal, mønstre, former m.v.

Det er vigtigt, at skole og daginstitution får en fælles forståelse af skoleparathed, mestrings begrebet og et kendskab til hinandens pædagogiske praksis.

Der afholdes samtaler i forbindelse med indskrivning til skole, hvor vi gennemgår barnets kompetencehjul og evt. skoleparathedsundersøgelser med barn og forældre.

Børnene besøger SFO/skole sammen med pædagogisk personale.

Pædagogerne udfylder overleveringsskema på det enkelte barn til skolen.

Der afholdes overleveringsmøde mellem børnenes pædagoger og skolen.

Der holdes særskilt overleveringsmøde tværfagligt, hvor det skønnes nødvendigt.

Rammer for sammenhængende overgange

Godkendt i kommunalbestyrelsen 10. januar 2023

Overgang fra børnehave til kommunal skole

 · Børnehaven sikrer, at indstillinger til PPR, handleplaner m.m. i forhold til børn i udsatte positioner er udarbejdet før overgang til skole.

 · Områdeledere og distriktsledere sikrer, at der udarbejdes et årshjul for samarbejdet vedr. overgangen ud fra minimumskravene.

· Skolen afholder informationsmøde for indmeldte skolebørn op til skolestart.

· Børnehaveklasselærer/pædagog kommer på minimum et besøg i den enkelte børnehave i kvartalet før skolestart. Formålet med dette besøg er at følge børnene i deres velkendte og trygge rammer med henblik på at understøtte relationsdannelsen mellem børnehaveklasselærer/pædagog og de kommende skolebørn.

 · Den enkelte børnehave inviteres på minimum to besøg i skolen i foråret før skolestart.

 · Der afholdes samtale med kommende skolebarn, forældre, pædagog og lærer/pædagog i børnehaveregi op til skolestart. Børnehaven sikrer, at barnets Kompetencehjul fremvises under samtalerne. Skole er initiativtager til at sende forslag til datoer, som koordineres i samarbejde med børnehaven.

 · I forhold til børn med særlige behov og børn i udsatte positioner indkalder børnehaven/specialtilbud skolen til statusmøder i efteråret inden skolestart. PPR inviteres med til mødet, når der er en aktiv sag på barnet.

 · Børnehaverne videndeler med skolerne om udsættelse af undervisningspligt, såfremt der er samtykke fra forældre.

· Skolerne har en opmærksomhed på, at invitere børnehaverne ind på skolerne til arrangementer eller andet, hvor børnene kan få mulighed for at møde de fysiske rammer tidligt.

I område Tønder er der tre kommunale grundskoler og tre private skoler. Der vil således være individuelle forskelle i overgangen til skole.

Vi tilrettelægger vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber sammenhæng til 0-klasse på de kommunale skoler. Det kommer til udtryk ved:

Forældreinddragelse

Meningsskabende fællesskaber med skolen

Mål for arbejdet med de kommende skolebørn

Dialog med samarbejdspartnere

Stærke børnefællesskaber

Overgangsarbejde

Trivsel

Medarbejdere beskriver i nedenstående udsagn, hvordan arbejdet med sammenhæng til børnehaveklassen udvikles og organiseres:

      Vi rammesætter et tydeligt samarbejde med skolen, så overgangen til skolen bliver tydelig for barnet, forældrene og personale.

De forskellige arenaer skal bindes sammen