Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Social udvikling

Social udvikling

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktivi­teter, ting, legetøj m.m.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Dette understøttes pædagogisk ved at

Vi tilrettelægger læringsmiljøet så det understøtter barnets muligheder for at indgå i meningsfulde fællesskaber

Vi tilrettelægger læringsmiljøet med udgangspunkt i vores barnesyn.

Vi understøtter barnets relationelle færdigheder

Praksiseksempler:

Beskrivelse af hvordan vi arbejder med leg

Vi ser legen som et socialt fællesskab, hvor børn udvikler deres sociale relationer. Det er grundlæggende vigtigt, at børnene er en del af et fællesskab. Børnenes oplevelser omsættes til leg og de bearbejder alle erfaringer derigennem.

Vores rolle er først og fremmest, at tage udgangspunkt i barnets perspektiv. Ser vi et barn i periferien af en leg, er det vores opgave, at finde ud af om barnet gerne vil ind i legen og hjælper barnet ind i fællesskabet.

Børnene guides i at udvikle og danne positive strategier i forhold til legen. Vi er med til at udvikle legen og er f.eks. med til at finde de fornødne materialer.

Læringsmiljøet rammesættes, så børnene har mulighed for at lege uforstyrret.

Beskrivelse af hvorfor vi arbejder i små grupper

I forhold til den sociale udvikling har vi bl.a. fokus på at skabe mindre grupper og små læringsrum.

Dette styrker både nærvær og relationer, ro og forudsigelighed. Ro og overblik giver overskud for barnet til at danne nære relationer.

Ved at vi har rammesat små læringsmiljøer, ser vi at børnene indgår i flere meningsfulde fællesskaber. Her er der mulighed for, at bevæge sig ud af egen komfortzone og dermed danne nye relationer, da barnet er trygt i gruppen.

Barnet understøttes og guides så det kan deltage meningsfuldt i fællesskabet.