Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Dette understøttes pædagogisk ved at

Vi tilrettelægger læringsmiljøet så det understøtter barnets muligheder for at indgå i relationer og fællesskaber

Vi sætter ord på barnets initiativ, behov og følelser i et ressourceperspektiv

Vi understøtter barnets muligheder for at sige til og fra i legen

Vi omtaler barnet ved navn for at styrke barnets identitetsfølelse

Vi udfører relations kompetente handlinger og er gode rollemodeller

Praksiseksempler:

Beskrivelse af rutine omkring selvhjulpenhed i garderoben

I forhold til positionering er der voksne tilstede i garderoben, som placerer sig synligt og er klar til at hjælpe og guide barnet, der henvender sig. Opmærksomheden rettes på barnet, der har brug for hjælp.

Der er opmærksomhed på at skabe et roligt og overskueligt læringsmiljø og møde barnet ved nærmeste udviklingszone.

Barnet motiveres til selvhjælp og der opfordres ligeledes til, at børnene hjælper hinanden.

Anerkendelse og ros gives ved små succeser. Vi ser det enkelte barn og dets mestring.

 

Beskrivelse af hvordan vi arbejder med omsorg og tryghed ved opstart af nye børn

For at skabe tryghed for barnet og forældrene, får det enkelte barn tilknyttet en kontaktperson.

Kontaktpersonen sørger for rundvisning og opstartssamtale. Der tages udgangspunkt i barnets og forældrenes behov. Vi bruger vores faglighed i guidning af forældrene i indkøringsperioden. Her er det vigtigt, at huske barnets perspektiv.

I starten er det kontaktpersonen, der er sammen med barnet, så det kan føle sig trygt. I den første tid tydeliggøres, hvem der tager imod barnet om morgenen, så både barn og forældre er trygge ved situationen.

Det er kontaktpersonens opgave, at videregive oplysninger om barnet og familien til kollegaerne.

Fremover er det kontaktpersonen, der afholder forældresamtaler og tager kontakt til PPR, sundhedsplejerske mm, hvis der er behov for det.

Er barnet trygt ved én voksen, har barnet bedre forudsætninger for at danne relationer til det øvrige personale og børn fremadrettet.