Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur, æstetik og fællesskab

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople­velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Dette understøttes pædagogisk ved at

Vi tilrettelægger læringsmiljøet så det understøtter børnenes muligheder for at være skabende

Vi tilrettelægger læringsmiljøet så det understøtter barnets lyst til at udforske kulturel forskellighed

Vi skaber muligheder for at barnet kan være deltagende i forskellige kulturelle begivenheder

Vi understøtter med sprog og handling et ressourceorienteret børne- og menneskesyn og er gode rollemodeller

Praksiseksempler

Generel beskrivelse af traditioner og hvordan vi ser og arbejder med fællessang/samling i december

Tradition ses som en tilbagevendende begivenhed, som er eller bliver genkendelig for børnene. Traditioner i institutionen er en del af kulturen i samfundet.

Traditioner skaber et fællesskab, hvor barnet oplever, at være en del af noget. Det giver mening for barnet, og det føler sig betydningsfuld og kan bidrage med noget i fællesskabet.

Èn af mange traditioner er fællessamling i december. Her samles alle i institutionen, hvor stuerne på forskellig vis bidrager med indslag.

Børnene efterspørger fællessamlingen og deltager på hver deres måde.

Børnene finder hinanden på tværs af stuerne, hvilket skaber følelsen af fællesskab

Vi vil beskrive hvordan vi arbejder med at følge barnets spor i kreative udtryksformer

Barnet har en naturlig nysgerrighed og skabertrang. Vores opgave er, at følge barnets spor, og skabe de optimale betingelser for en kreativ proces.

Processen kan være vokseninitieret, hvor vi sørger for at læringsrum og materialer er tilgængelige. Det er vigtigt, at det er børnenes egne kreative processer der er i fokus og ikke produktet.

Den kreative proces kan også være børneinitieret. Børnene bruger deres fantasi og finder selv materialer f.eks. på legepladsen som sten, nødder, blade osv. Her laver de deres egne kreative udfoldelser. Her er det vores opgave, at understøtte børnene i processen.

Barnets måde, at udtrykke sig kreativt på, opleves i løbet af dagen, både i legen, i det musiske og den fantasifulde skabelse.